Motywacja osiągnięć

Dlaczego motywacja osiągnięć jest ważna?


W obecnych czasach człowiek wiele uwagi i wysiłku inwestuje w rozwój osobisty. Wyzwania, które pojawiają się w codziennym życiu wymagają silnych motywów do podejmowania decyzji i trwaniu przy nich. Coraz trudniej zaangażować się w realizację marzeń, celów. Coraz trudniej wytrwać w działaniach czy wprowadzić zmianę.

„Z jaką intensywnością ludzie realizują określone przez siebie cele i dlaczego jedni trwają dłużej przy swoich celach niż inni?”

Motywacja osiągnięć odsłania najważniejsze motywy człowieka, które mają znaczący wpływ na realizację celów czy marzeń.

Czym jest LMI?

Inwentarz Motywacji Osiągnięć


 

Ukształtować silne motywy podejmowanych działań

Kwestionariusz LMI to profesjonalne narzędzie naukowe, które dostarcza kluczowych informacji dotyczących motywacji człowieka. Metoda LMI została opracowana przez H.Schulera i M.Prochaskę na Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie. Naukowcy dokonali integracji najważniejszych aspektów motywacji osiągnięć z teorii psychologicznych.

Głównym założeniem metody jest poznanie motywów, które skłaniają człowieka do realizacji celów. Kwestionariusz zawiera łącznie 170 pozycji składających się na 17 skal – motywatorów.

17 motywatorów

Precyzyjna informacja o motywacji człowieka

Motywatory to względnie stałe cechy osobowości, które kształtują się w oparciu o cechy biologiczne, jak również w wyniku decyzji i doświadczeń. Wzorce, które posiadamy determinują myślenie, czucie oraz postępowanie. Każdy posiada różny stopień natężenie każdego z motywatorów.

Motywatory są pogrupowane w 3 obszary:

 • Pewność siebie
 • Ambicja
 • Samokontrola

Elastyczność

Skala dotyczy sposobu radzenia sobie z sytuacjami i zadaniami nowego rodzaju. Pokazuje czy osoba badana jest gotowa do zmian i preferuje doświadczanie czegoś nowego, nawet wówczas, gdy występują nieprzyjemności i istnieje ryzyko niepowodzenia. Wymiar pokrewny ekstrawersji i otwartości na doświadczenie z Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości (Costa i McCrae).

Odwaga

Skala dotyczy przewidywania efektów działania, w tym możliwości niepowodzenia. Pokazuje w jaki sposób osoba badana reaguje na lęk przed niepowodzeniem i jak reaguje w stresowych sytuacjach. Wymiar bardzo bliski cesze neurotyzmu.

Preferowanie trudnych zadań

Skala mierzy poziom wybieranych zadań i ryzyka przy ich realizacji. Daje informację czy badany wybiera łatwiejsze zadania, czy raczej trudne, ambitne, które wymagają dużych umiejętności. Wymiar występujący w wielu koncepcjach motywacji.

Niezależność

Skala służy do mierzenia samodzielności w działaniu. Daje obraz czy badany woli kontrolę ze stronę innych czy raczej samodzielność. Wymiar dotychczas nieuwzględniany w teoriach motywacji osiągnięć. Występuje w innych diagnozach osobowości.

Wiara w sukces

Skala mierzy przewidywanie wyników działań w kategorii sukcesu. Przedstawia wiarę we własne umiejętności i wiedzę na drodze do realizacji celów, również wtedy, gdy wystąpią przeszkody. Koncepcyjnie wymiar pokrewny „nadziei na sukces”, Heckhausen.

Dominacja

Skala mierzy tendencję do wywierania wpływu na innych i gotowość do brania odpowiedzialności za innych. Pokazuje poziom
przejmowania inicjatywy w zespole. Dominacja zawiera wyraźny składnik witalności i pozostaje w związku z cechą ekstrawersji.

Zapał do nauki

Skala dotyczy dążenia do poszerzania wiedzy. Odsłania motywację związaną z chęcią do własnego rozwoju, nauki czegoś nowego lub zdobywania wiedzy, nawet wtedy, gdy nie wiążą się z tym bezpośrednie korzyści.

Ukierunkowanie na cel

Skala mierzy postawę w odniesieniu do przyszłości. Wskazuje chęci badanego w obszarze wyznaczania krótko- i długoterminowych celów oraz planowania własnego rozwoju.

Wysiłek kompensacyjny

Skala dotyczy wysiłku wkładanego w przygotowanie się do zadania, jak i realizację w obliczu lęku przed niepowodzeniem i „niespisaniem się”, oznaczający konstruktywne jego pokonanie.

Dbanie o prestiż

Skala dotyczy dążenia do odgrywania ważnej roli w środowisku społecznym i zajmowania wiodącej pozycji w hierarchii społecznej. Pokazuje starania badanego względem uznania za osobiste osiągnięcia (orientacja na status).

Satysfakcja z osiągnięć

Skala mierzy potrzebę przeżywania pozytywnych stanów uczuciowych związanych z sukcesem. Daje informację jaka jest ambicja osoby badanej i czy jej poczucie własnej wartości jest uzależnione od dokonań.

Zaangażowanie

Skala mierzy gotowość do wysiłku. Pokazuje czy badany potrafi silnie zaangażować się w długotrwałe działania oraz jaki jest poziom jego aktywności. W odróżnieniu od pracoholizmu – zaangażowania nie cechują negatywne przeżycia.

Nastawienie na rywalizację

Skala mierzy tendencję do rywalizowania i konkurowania, jako bodźców do wykonywania zadań. Daje informacje o tym, czy dla osoby jest ważne porównywanie się z innymi i wygrywanie.

Flow (przepływ)

Skala mierzy tendencję do intensywnego zaangażowania, poświęcania się zadaniom i problemom, bez jakiegokolwiek rozpraszania.

Internalizacja

Skala dotyczy sposobu wyjaśniania skutków działania. Pokazuje w jakim stopniu osoba badana tłumaczy przyczyny porażek i sukcesów (wewnętrznie lub zewnętrznie). Pojęcie wywodzi się z poczucia lokalizacji kontroli.

Wytrwałość

Skala mierzy wytrwałość i wykorzystywanie sił do realizacji własnych celów lub pokonywania trudności, Pokazuje jak badany reaguje: czy zwiększa zaangażowanie i wysiłek, czy „odpuszcza”.

Samokontrola

Skala odnosi się do sposobu organizowania i realizowania zadań. Czy osoba badana potrafi samodzielnie zorganizować sobie pracę, bez odwlekania obowiązków czy brakuje jej dyscypliny? Wymiar bliski cesze sumienności.

 Badanie – motywacja osiągnięć


Badanie_motywacji_do_pracy_naukowcy

Czy wiesz co wpływa na Twoją motywację do osiągania celów?

Badanie motywacji do pracy to profesjonalne narzędzie, które pozwala w skuteczny sposób poznać własną motywację do osiągania zamierzonych celów.

Kwestionariusz, który jest wypełniany jest samooceną. Składa się ze 170 pytań, w 17 skalach. Osoba badana ocenia prawdziwość stwierdzenia w odniesieniu do własnej osoby (skala 1-7). Dzięki temu raport pokazuje faktyczne czynniki mające wpływ na motywację.

Indywidualny raport


Raport dostarczy Ci informacji o Twoich preferowanych motywach do realizowania celów. Pozwoli Ci lepiej zrozumieć własne działania oraz podejmować lepsze decyzje.

Wynik badania wskaże Twoje mocne, słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z profilem motywacyjnym. Dzięki temu zdasz sobie sprawę co Cię motywuje a co demotywuje. Raport wskaże również obszary, które powinieneś uwzględnić przy świadomym rozwoju osobistym.

Zapytaj


Aktywator-Konrad-Dębkowski

Jeśli masz jakiekolwiek pytania – jestem do Twojej dyspozycji. Gwarantuję pełne wsparcie merytoryczne.

17 skal – badanie motywacji do pracy

Poznaj, które z obszarów wpływają na Twoją motywację do pracy i do osiągania celów

 

Wersja graficzna raportu

Zobacz co wpływa na Twoją motywację

Wersja opisowa raportu

Poznaj precyzyjny opis wyniku badania motywacji do pracy (17 skal)

Poziomy:

 • bardzo wysoki
 • wysoki
 • średni
 • niski
 • bardzo niski

Opis zachowań, który dostarczy Ci precyzyjną informację zwrotną

Zaangażuj się, rozwiązując zadania

W raporcie, który otrzymasz znajduje się 10 zadań.

Jeśli je wykonasz – znaczącą zwiększysz korzyści z badania.

Poznaj skuteczną metodę wprowadzania zmian

 1. Rozmrażanie
 2. Refleksja
 3. Przygotowanie do zmiany
 4. Zmiana
 5. Zamrażanie

Poznaj korzyści z badania motywacji do pracy

dla Pracownika

Motywacja do pracy

dla Menedżera

Motywowanie pracowników

dla HR

Skuteczniejszy rozwój

dla firm rekrutacyjnych

Skuteczniejsza rekrutacja

dla firm szkoleniowych

Wzrost efektywności realizowanych programów rozwojowych

dla Coachów

Budowanie profesjonalnego wizerunku

dla Konsultantów i Trenerów

Skuteczniejsze realizowanie programów rozwojowych

Etapy realizacji usługi – badanie motywacji


t

1. Wypełnienie kwestionariusza

Po opłaceniu usługi – wysyłam do Ciebie indywidualny kod do platformy online, na której będzie dostępny kwestionariusz do wypełnienia. Istnieje również opcja przeprowadzenia badania za pomocą „kartki i ołówka”. Wymaga to osobistego spotkania.

v

2. Konsultacja telefoniczna

Jeśli chcesz – możemy omówić telefonicznie Twoje pytania związane z profilem motywacji osiągnięć.

3. Indywidualny raport motywacji do pracy

Na podstawie zebranych informacji przygotuję dla Ciebie indywidualny raport motywacji do pracy.
Są 3 opcje badania:

 • wersja podstawowa
 • wersja rozszerzona
 • wersja zaawansowana

Więcej informacji o zawartości usługi znajdziesz poniżej.

4. Cena

Koszt badania motywacji do pracy:

 

 

SKORZYSTAJ Z BADANIA I POZNAJ WŁASNY, INDYWIDUALNY PROFIL MOTYWACJI DO OSIĄGANIA CELÓW

 

 

Badanie motywacji do pracy

Wersja rozszerzona
PLN300
 • indywidualny profil motywacji do pracy
 • prezentacja wyników badania ( punktowa, poziomy, opisowa)
 • interpretacja wyniku badania
 • gorąca mapa motywacji
 • zadania do wykonania
 • konsultacje telefoniczne przed badaniem i po badaniu
 • zdefiniowanie kontekstu badania (pytanie, problem, potrzeba) w odniesieniu do motywacji do osiągania celów
 • szanse i zagrożenia wynikające z profilu motywacyjnego
 • spotkanie rozwojowe, mające na celu wzrost Twojej skuteczności
Zamów

Badanie motywacji do pracy

Wersja zaawansowana
PLNdo ustalenia
 • indywidualny profil motywacji do pracy
 • prezentacja wyników badania ( punktowa, poziomy, opisowa)
 • interpretacja wyniku badania
 • gorąca mapa motywacji
 • zadania do wykonania
 • konsultacje telefoniczne przed badaniem i po badaniu
 • zdefiniowanie kontekstu badania (pytanie, problem, potrzeba) w odniesieniu do motywacji do osiągania celów
 • szanse i zagrożenia wynikające z profilu motywacyjnego
 • spotkanie rozwojowe, mające na celu wzrost Twojej skuteczności
Skontaktuj się

Raport – z dużą dozą dystansu podchodziłem zawsze do tego typu badań.

Raport spełnił zakładany cel. Moje spotkanie z Konradem i badanie przyniosło sporo refleksji i przemyśleń, jedną z nich jest forma pracy.

W wyniku badania znalazłem i wdrożyłem efektywniejszy sposób organizacji czasu pracy i realizacji zadań. Polecam badanie i raport jako bardzo dobrą platformę do przemyśleń aktualnej sytuacji zawodowej.

Mateusz Kruszek

menedżer, konsultant, INWAR S.A.

Share This